Konferencja Problemy bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego

 • 21 maja 2015

Instytut Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zorganizoewał 27 listopada 2015 roku I Konferencję Naukową: Problemy Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego. Współorganizatorem Konferencji była Szkoła Podoficerska Państwowej Straży Pożarnej w Bydgoszczy.

Patronat honorowy nad Konferencją objęli:

 • Dziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW, - dr hab. Andrzej Prószyński, prof. UKW,
 • Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie - nadbryg. Ryszard Dąbrowa
 • Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy - mgr Adam Ferek

Celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń na temat istniejących i potencjalnych zagrożeń cywilizacyjnych w aspekcie rozwoju nauk o bezpieczeństwie ze szczególnym uwzględnieniem inżynierii bezpieczeństwa. Za poziom naukowy konferencji odpowiedzialny będzie Komitet Naukowy składający się z przedstawicieli nauk o bezpieczeństwie z akademickich ośrodków Polski.

Obszary tematyczne konferencji:

Przedmiotem konferencji będą teoretyczne i praktyczne problemy związane z zarządzaniem kryzysowym i ochroną ludności z punktu widzenia zagrożeń, ochroną przeciwpożarową i ratownictwem technicznym, bezpieczeństwem publicznym oraz badaniami społecznymi dotyczącymi sfery bezpieczeństwa.

Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności w warunkach zagrożeń bezpieczeństwa

 • Organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,
 • Monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa i techniczne systemy zabezpieczeń,
 • Prognozowanie i diagnozowanie zagrożeń w funkcjonowaniu infrastruktury,
 • Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,

Ochrona przeciwpożarowa

 • Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy i Ochotnicze Straże Pożarne,
 • Przeciwdziałanie i reagowanie w przypadku wystąpienia zagrożeń,
 • Bezpieczeństwo maszyn, urządzeń, instalacji i systemów energetycznych,
 • Problemy współczesnej cywilizacji przemysłowej ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń chemicznych, biologicznych, radiologicznych i nuklearnych,
 • Problemy organizacji ratownictwa w zdarzeniach masowych,
 • Sposoby zapobiegania powstawaniu naturalnym, cywilizacyjnym i publicznym zagrożeniom bezpieczeństwa.

Bezpieczeństwo publiczne

 • Zapobieganie powstawaniu zagrożeń bezpieczeństwa publicznego,
 • Doskonalenie metod i środków wczesnego wykrywania i monitorowania zagrożeń bezpieczeństwa,
 • Identyfikacja i prognozowanie zagrożeń,
 • Analiza zagrożeń związana z bezpieczeństwem wewnętrznym RP,
 • Zagrożenia cywilizacyjne: terroryzm, katastrofy komunikacyjne, przestępczość,
 • Przygotowanie podmiotów i systemów bezpieczeństwa na wypadek wystąpienia różnorodnych zagrożeń,
 • Bezpieczeństwo imprez masowych

Badania społeczne nad problematyką bezpieczeństwa

 • Socjologiczne i psychologiczne uwarunkowania bezpieczeństwa technicznego, cywilnego i publicznego,
 • Problemy równoważonego rozwoju w aspekcie bezpieczeństwa,
 • Analiza i ocena regionalnych i globalnych problemów środowiskowych oraz zagrożeń cywilizacyjnych.

Prezydium Konferencji:

Przewodniczący:

 • prof. dr hab Bogusław Czupryński - Dyrektor Instytutu Techniki UKW
 • bryg. mgr inż. Marek Miś - Komendant Podoficerskiej Szkoły PSP w Bydgoszczy
 • mgr Adam Ferek - Dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego UM w Bydgoszczy

Członkowie honorowi:

 • nadbryg. mgr inż. Ryszard Dąbrowa - Rektor-Komendant Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
 • dr hab. inż. Grzegorz Domek, prof. UKW - Prodziekan Wydziału Matematyki, Fizyki i Techniki UKW
 • Członkowie:
 • dr hab. Marek Gogolin, prof. UKW - Kierownik Zakładu Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy w Instytucie Techniki UKW
 • dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UKW - Instytut Techniki, Zakład Problemów Bezpieczeństwa i Ochrony Pracy,
 • dr Zbigniew Dziamski - Zastępca Dyrektora Instytutu Techniki UKW.

Komitet Naukowy:

 • prof. dr hab. Adam Marcinkowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
 • prof. dr hab. Stanisław Śladkowski (Akademia Obrony Narodowej),
 • dr hab. Adam Radomyski (Akademia Obrony Narodowej),
 • dr hab. Andrzej Pieczywok (Akademia Obrony Narodowej),
 • dr hab. Zdzisław Polcikiewicz, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego),
 • dr hab. Marek Gogolin, prof. UKW (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego),
 • bryg. dr inż. Marek Chmiel (Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie)
 • dr Sławomir Sadowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego).

Komitet Organizacyjny:

 •  dr hab. Marek R. Gogolin, prof. UKW - Przewodniczący Komitetu
 • dr Małgorzata Schneider,
 • dr Waldemar Nowosielski,
 • Magdalena Gutowska,

Informacje dla uczestników:

Organizatorzy Konferencji zapraszają do zgłaszania uczestnictwa i przesłania karty zgłoszenia i propozycji wystąpień - referatów lub komunikatów do dnia 16.07.2015 roku na adres Sekretariatu Konferencji:

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30
85-064 Bydgoszcz

Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest:

 • zgłoszenia udziału na załączonej Karcie Uczestnictwa (do 16.07.2015 r.);
 • przesłanie tekstu wystąpienia wraz z płytą CD lub pocztą elektroniczną (15.09.2015 r.);
 • wniesienie opłaty konferencyjnej na konto podane w karcie zgłoszenia (30.09.2015 r.).

W ramach wniesionej opłaty zapewniamy:

 • materiały konferencyjne,
 • nocleg w hotelu WKS Zawisza,
 • śniadanie i obiad w dniu konferencji,
 • publikację materiałów konferencyjnych.

Kontakt:
tel.: 52 341 93 31
e-mail: insttech@ukw.edu.pl

Pobierz pliki

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31