Publikacje w latach 2009-2011

2009 r.

 • Czerniak J.: Evolutionary approach to data discretization for rough sets theory. Fundamenta Informaticae, vol. 92, nr 1-2/2009,  s. 43-61.
 • Czerniak J., Znaczko A.: Propozycja optymalizacji zagrożenia pożarowego z użyciem automatów komórkowych. Metody Informatyki Stosowanej, 2009, 4, s. 34-48.
 • Czupryński B., Liszkowska J., Paciorek-Sadowska J.: Waste management of PUR-PIR foams modified with starch by glycolysis method. Technomer 2009-Aufbereitung von Kunststoffen/Composites AKP 3.
 • Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J., Lewandowski R.: Glikoliza odpadów sztywnych pianek modyfikowanych kredą, talkiem i boraksem. Czasopismo Techniczne, wyd. Politechnika Krakowska nr 1-M/2009, zeszyt 3, s. 77-80.
 • Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J.: Właściwości sztywnych pianek PUR-PIR zawierających produkty glikolizy odpadów pianek z kredą, talkiem i boraksem. Czasopismo Techniczne, wyd. Politechnika Krakowska nr 1-M/2009, zeszyt 3, s. 73-76.
 • Czupryński B., Liszkowska J., Paciorek-Sadowska J., Kotarska K.: Glikoliza sztywnej pianki PUR-PIR modyfikowanej skrobią. Materiały konferencyjne 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 12-16.09.2009, Łódź.
 • Domek G. Dudziak M. Kołodziej A.: Niepewność połączeń osiowo-symetrycznych w budowie maszyn. Mechanik nr2/2009, s. 114-116.
 • Domek G.: Zużycie objętościowe kół pasowych w maszynach spożywczych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 2/2009, s.39-40.
 • Dudziak M., Domek G.: New  quality expectaction in design of drives, Studium Vilnense.A vol. 5, Vilnius 2009, s. 60-62.
 • Domek G., Dudziak M., Kołodziej A., Problems relateed to functionality and unreliability of axisymmetric joint in the mechanical engineering, “WISNIK” Lviv University of Technology, 2009, N651, s. 28-34.  
 • Domek G.: Badanie wpływu sprzężenia pasa z kołem na zużycie przekładni, XXIV Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Białowieża 2009, s.146-152.
 • Domek G.: Influence of exploitation wear, on mesching in gear with timing belts, XV French- Polish Seminar of MechanicsPolytech Lille 2009.
 • Dudziak M., Domek G.: Analysis of exploitation damages in timing belts, XIV Polish- Slovak Conference, Modelling and simulation in machine designe, Żylina 2009, s. 223-228.
 • Gogolin M.: Przydatność metody elementów skończonych dla analizy statycznej zabytkowych konstrukcji dachowych. Drewno i Materiały Drewnopochodne w Konstrukcjach Budowlanych VIII pod redakcją Z. Mielczarka, Szczecin 2009, s. 53-62.
 • Gogolin M., Jakubek W., Dziamski Z.: Innowacyjność w kształceniu technicznym. Metoda projektu w nauczaniu techniki na poziomie podstawowym i gimnazjalnym. Instytut Techniki UKW w Bydgoszczy 2009, (skrypt)
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Mirowski J., Wilczyński A., Zajchowski S.: Effect of wood bark on wood-plastic composite properties. Annals of Warsaw University of Life  Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 68, 2009, p. 278-282.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski S., 2009: Mechanical properties of wood/polypropylene composite with coarse wood particles. Effect of specimen size. Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW. Forestry and Wood Technology. No 68, s. 283-287.
 • Jankowski M.: Optymalna ilość czynnika chłodniczego w obiegu  klimatyzatora samochodowego. Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Wydawnictwo Systherm, Poznań 2009. s 134-152.
 • Jankowski M.: Urządzenia obsługowe do klimatyzatorów  samochodowych. Technika klimatyzacyjna dla praktyków. Wydawnictwo Systherm, Poznań 2009, s 214-230.
 • Jankowski M. Tyszczuk K.: Construction of a diagnostic model using adaptive algorithms. Modeling and Simulations In Machine Design. Publishing House, Bydgoszcz 2009, s. 295-303.
 • Jankowski M., Tyszczuk K., Kopacz S.: Wstępna optymalizacja procesu rozdrabniania nasion oleistych z wykorzystaniem programowania genetycznego. Konferencja NT. Żywienie Człowieka – Inżynieria Maszyn. UTP, Bydgoszcz 2009.
 • Jankowski M., Tyszczuk K.: Algorytm optymalizacji rozdrabniania nasion oleistych z wykorzystaniem programowania genetycznego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna nr 2-2009, Sigma-NOT Warszawa 2009, s 54-56.
 • Chaplya Y., Karasiewicz T., Polański J.: Opis termodynamiczny niesprężystego zachowania się stopów metali. Materiały V Międzynarodowego Sympozjum Mechaniki Zniszczenia Materiałów i Konstrukcji. Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2009, s. 23-28.
 • Kociszewski M., Gozdecki C., Wilczyński A.: Effect of urea-formaldehyde resin kontent in wood flour on properties of wood-plastic composite. The XIXth International Symposium “Adhesives in Woodworking Industry”, Zvolen, 2009, p. 150-157.
 • Kociszewski M., Gozdecki C., Wilczyński A.: Effect of back wall attachment on rigidity of bookcase with joints of the confirmat type. Annals of Warsaw University of Life  Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 68, 2009, p. 375-379.
 • Macko M.: Efektywność energetyczna i środowiskowa rozdrabniania Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 2, 2009, s. 90-91.
 • Macko M., Soboczyński A., Zybert G., Zgórski Ł., Jędrzejewski Ł., Wieczorek P., Wysocki M.: Analizy numeryczne wybranych konstrukcji rozdrabniacza. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 2/2009, IZACAX, 48(40), s. 92 –  93,  Bydgoszcz 2009.
 • Macko M., Flizikowski J.: Podatność energetyczna poużytkowych tworzyw polimerowych. Technical Transactions – Mechanics. Wyd. Pol. Krakowskiej, 1-M/2009, zesz. 3, rok 106. ISSN 0011-4561, s. 205-209.
 • Macko M., Flizikowski J.: Modelling of comminution of non-brittle materials. European Symposium on Comminution and Classification, 2009, Espoo, Finland. Panel 6A-4.
 • Macko M., Flizikowski J.: Energy expenditure of multi-edge milling. . European Symposium on Comminution and Classification, 15-18 September 2009, Espoo, Finland. Panel 2A-3. s. 23.
 • Macko M., Lenc M., Bohdanowicz A., Weigt J., Tyszczuk K.: Projektowanie rozdrabniaczy wielokrawędziowych przy użyciu narzędzi CAD. Seminarium zorganizowane przez SIMP O/Bydgoszcz. Twórczość Inżynierska dla współczesnej Europy, 09/2009. ISBN 978-83-87-982-09-6. s. 38-44.
 • Macko M.: Process analysis to develop design strategy of comminution system for functional particles. Technomer 2009 – 21 Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren. Panel AKP 5. Abstract/pełne teksty referatów na CD. Chemnitz – Niemcy.
 • Flizikowski J., Macko M.: Energetic effectiveness of plastics recycling. Technomer 2009 – 21 Fachtagung uber Verarbeitung und Anwendung von Polymeren. Panel AKP 10. Abstract/pełne teksty referatów na CD. Chemnitz – Niemcy.
 • Macko M.: Proces rozdrabniania wielokrawędziowego. Energetyczno-ekologiczna ocena procesu. Tworzywa Sztuczne i Chemia, nr1/2009 (44), s. 52-54.
 • Michalski A.: Standardy w nauczaniu zdalnym. Neomedia w społeczeństwie wiedzy. Uniwersytet Szczeciński 2009.
 • Michalski A., Volkhin S.N.: Technological and Computer Preparation of Students for Professional Work in the Conditions of Market Economy. Innowacji w kaczestwiennoj podgotowkie profesjonalnych kadrow. Moskwa-Tuła 2009, s. 325-331.
 • Michalski A., Technology and computer teachers` education at university level in Poland. Technołogo – ekonomiczeskie obrazowanie: dostiżenija, innowacji, perspektiwy. Tuła 2009, s. 176-184.
 • Michalski A., Volkhin S.N.: Problemy motiwacji studientob w izuczenii ekołogiczeskich problem w wuzach Polszi. Ekołogiczeski ustojcziwoje razwitie. Tuła 2009, s. 216-232.
 • Moraczewski K., Żenkiewicz M.: Wybrane metody metalizowania tworzyw polimerowych, Przetwórstwo Tworzyw 2009, 15, nr 2, (128), s. 16-23.
 • Moraczewski K., Żenkiewicz M., Karasiewicz T.: Nowe kompozyty polimerowe przeznaczone do metalizowania. Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009. (praca zbiorowa pod red. Stellera R. I Żuchowskiej D.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, s. 213-217.
 • Paciorek-Sadowska J.: Properties of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams prepared with addition of their glycolysis products. Technomer 2009- Elastometrtechnik ETP11.
 • Paciorek-Sadowska J.: Modyfikacja pianek PUR-PIR związkiem boroorganicznym na bazie di(hydroksymetylo) mocznika. Materiały konferencyjne 52. Zjazdu Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego, 12-16.09.2009, Łódź.
 • Pawiak A.: Wybrane kompetencje miękkie przyszłych absolwentów studiów w świetle wymagań pracodawców. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, Toruń 2009.
 • Pawiak A.: Znaczenie komunikacji niewerbalnej nauczycieli akademickich w opinii studentów studiów stacjonarnych. Ku dobrej szkole. Nauczyciele. Technologie kształcenia, Radom 2009.
 • Pawiak A.: Komunikacja niewerbalna w zakresie kompetencji komunikacyjnych współczesnego nauczyciela. V Augustowskie Spotkanie Naukowe - Edukacja w dialogu i perspektywie, Augustów 2009.
 • Pawiak A.: Niewerbalne zachowania nauczycieli akademickich podczas zajęć w opinii studentów. Szkoła-Nauczyciel-Uczeń (dylematy, doświadczenia i oczekiwania społeczne). Zielona Góra 2009.
 • Polański J., Karasiewicz T.: Modelling of deformations of izotropie materials under influence of cycles load. Modelling and simulation in machines design. (praca zbiorowa pod red. Dudziaka M. i Domka G.), wyd. UKW, Bydgoszcz 2009, s. 304-314.
 • Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Laser surface modification of polymers in autocatalytic metallization procedure. Proccedings of 8th International Conference Advances in Plastics Technology. Katowice 2009, s. 449-456.
 • Błachnio A., Schneider M., Drzewowski M., Maliszewski W.J.: Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. wyd. A. Marszałek, Toruń 2009.
 • Schneider M.: Kompetencje szkolnego doradcy zawodowego dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, pod. red. Błaszczyk K., Drzewowskiego M., Maliszewskiego W.J., wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, s. 144-159.
 • Schneider M.: Pożądana osobowość wychowawcy w zakresie komunikacji. Komunikacja społeczna a zarządzanie we współczesnej szkole, pod. red. Błaszczyk K., Drzewowskiego M., Maliszewskiego W.J., wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, s. 214-221.
 • Schneider M.: Wpływ stresu na wypalenie zawodowe wśród nauczycieli. Komunikacja społeczna w edukacji: inspiracje, analizy, działania., pod red. Nowak-Dziemianowicz M., Czerwińskiego K., Maliszawskiego W. J., wyd. A. Marszałek, Toruń 2009, s. 126-137.
 • Stepczyńska M., Żenkiewicz M.: Praktyczne aspekty modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych metodą wyładowań koronowych. Przetwórstwo Tworzyw, 2009, 15, nr 1,(127), s. 7-11.
 • Aksimentyeva O.I.., Monastyrskyy L.S., Tsizh B.R., Savchyn V.P., Yaryc’ka L.I.: Hybrid organic-inorganic nanosystems based on polypnenylacetylene and fullerene integrated with porous silicon matrix. Abstract book 6-th Workshop on Functional and Nanostructured Materials. Sulmona – L’’Aquila, Italy, 27-30.09.2009. – P. 126-127.
 • Aksimentyeva O.I.., Dyakonov V.P., Piechota S., Shapovalov A., Szymczak H., Tsizh B.: Structure and magnetic properties of metal organic magnet based on iron complex with 2-hydroxy-1-nitrozonaphthalene. Abstract book 6-th Workshop on Functional and Nanostructured Materials. Sulmona – L’’Aquila, Italy, 27-30.09.2009. – P. 128-129.
 • Rubish V. M., Tsizh B. R., Gasynets S. M., Guranich O.G., Guranich P. P.: Obtaining and  dielectric properties of ferroelectric glassceramics on the basis of Sn2P2S2 . Abstract book 6-th Workshop on Functional and Nanostructured Materials. Sulmona – L’’Aquila, Italy, 27-30.09.2009. – P. 277-278.
 • Tsizh B.R., Chokhan M.I., Aksimentyeva O.I., Konopelnyk O.I.: Sensors to Control of the Quality of Animal Food Based on Organic Semiconductors , Molec. Cryst.& Liq. Cryst. – 2009. – Vol. 497. – P. 254 – 260.
 • Uklejewski R., Winiecki M., Rogala P.: Badania mikrostruktury porowatych pokryć modelowych implantów okostnych. Inżynieria Biomateriałów, 89-91, 2009, s. 112-114.
 • Uklejewski R., Rogala P., Winiecki M., Mielniczuk J.: Prototype of innovating bone tissue preserving thra endoprosthesis with multi-spiked connecting scaffold manufactured in selective laser melting technology. Inżynieria Biomateriałów, nr 87, 2009, s. 2-6.
 • Uklejewski R., Winiecki M., Mielniczuk J., Rogala P.: Stereometryczna ocena strukturalno-osteoindukcyjnych właściwości porowatych pokryć implantów okostnych za pomocą parametrów porodostępności. Mechanik Nr 11/2009, s. 918-921.
 • Uklejewski R., Rogala P., Winiecki M., Mielniczuk J.: Prototype of minimally invasive hip resurfacing endoprosthesis – bioengineering design and manufacturing. Acta of Bioengineering and Biomechanics, vol. 11, No. 2, 2009, s. 66-70.
 • Wilczyński M.,  Warmbier K.: Determination of elastic moduli of veneers in plywood. Effect of the veneer anisotropy. Forestry and Wood Technology. Annals of Warsaw University of Life Sciences. Warszawa, 2009, nr 69: 429-432.
 • Wilczyński M., Gozdecki C., Kociszewski M.: Elastic moduli of veneers in beech plywood bonded with the use of phenolic and urea resin. Materiały XIXth International Symposium “Adhesives in Woodworking Industry”, Zvolen, September  2 – 3,  2009, s. 101-106.
 • Woźniak T., Rożniatowski K., Jeleńkowski J.: Nowa technologia obróbki cieplnej łożysk tocznych wytwarzanych ze stali ŁH15SG (100CrMnSi6-4). Narzędziowiec nr 03/2009.
 • Żenkiewicz M., Richert J.: Thermoforming of polylactide nanocomposite films for packaging containers, Polimery 2009, 54, nr 4, 299-302.
 • Żenkiewicz M.: Recenzja książki Throne J.L.: Understanding Thermoforming, Carl Hanser Verlag, Munich 2008, Polimery 2009, 54, nr 5, s. 401-403.
 • Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M., Karasiewicz T.: Characterisation of multi-exstruded poly(lactic acid, Polymer Testing 2009, 28, s. 412-418.
 • Richert J., Żenkiewicz M., Wpływ konstrukcji ślimaków wytłaczarki na przenikalność pary wodnej, tlenu i ditlenku węgla przez nanokompozyty polilaktydowe, Polimery i kompozyty konstrukcyjne (praca zbiorowa pod red. Wróbla G.), wyd. Logos Press, Cieszyn 2009, s. 86-96.
 • Żenkiewicz M., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M., Karasiewicz T., Richert J., Ostrowicki W.: Effect of multiple injection moulding on some properties of polycarbonate. Archives of Materials Science and Engineering 2009, 37, Issue 2, s. 94-101.
 • Brzeziński S., Żenkiewicz M., Połowiński S., Kowalczyk D., Karbownik I., Lutomirski S., Malinowska G.: Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów polimerowych – analiza problemu, konstrukcja urządzeń i badania wstępne. Polimery 2009, 54, nr 6, s. 421-429.
 • Brzeziński S., Żenkiewicz M., Połowiński S., Kowalczyk D., Karbownik I., Lutomirski S., Malinowska G.: Zastosowanie wyładowań koronowych do modyfikowania warstwy wierzchniej włókienniczych materiałów poliestrowych. Polimery 2009, 54, nr 7-8, s. 552-558.
 • Żenkiewicz M., Rytlewski P., Tracz A., Mróz W., Richert J.: Effects of laser irradiation on some properties of polycarbonate. Polimery 2009, 54, nr 9, s. 639-647.
 • Stepczyńska M., Żenkiewicz M.: Wpływ wyładowań koronowych na zwilżalność polilaktydu. Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2009 (praca zbiorowa pod red. Stellera R. i Żuchowskiej D.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2009, s. 243-247.
 • Brzeziński S., Połowiński S., Żenkiewicz M., Kowalczyk D., Malinowska G., Lutomirski S.: Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. I., Przegląd Włókienniczy. Włókno, Odzież, Skóra 2009, nr 9, s. 36-40.
 • Brzeziński S., Połowiński S., Żenkiewicz M., Kowalczyk D., Malinowska G., Lutomirski S.: Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. II., Przegląd Włókienniczy. Włókno, Odzież, Skóra 2009, nr 9, s. 29-31.
 • Brzeziński S., Połowiński S., Żenkiewicz M., Kowalczyk D., Malinowska G., Lutomirski S.: Optymalizacja właściwości użytkowych wyrobów z włókien syntetycznych w wyniku ich modyfikacji wyładowaniami koronowymi. Cz. III., Przegląd Włókienniczy. Włókno, Odzież, Skóra 2009, nr 11, s. 31-33.
 • Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Laser- induced surface modification of polystyrene. Applied Surface Science 2009, 256, s. 857-861.
 • Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Moraczewski K.: Some effects of corona plasma treatment of polylactide/ montmorillonite nanocomposite films. Plasma Processes and Polymers 2009, 6, s. 387-391.
 • Żenkiewicz M., Richert J., Synteza, właściwości i zastosowania polilaktydu. Przetwórstwo Tworzyw 2009, 15, nr 5, (131), s. 192-199.
 • Żenkiewicz M., Richert J.: Charakterystyka wybranych nanonapełniaczy polimerowych. Przetwórstwo Tworzyw 2009, 15, nr 6, (132).
 • Brzeziński S., Połowiński S., Żenkiewicz M., Kowalczyk D., Malinowska G., Lutomirski S.: Zastosowania modyfikacji wyładowaniami koronowymi do optymalizacji procesów chemicznej technologii wyrobów z włókien syntetycznych. Materiały XXV Seminarium Polskich Kolorystów: Technologie Wykańczalnicze Bezpieczne dla Środowiska i Zdrowia Człowieka, Tarnów 2009, s. 6-21.

2010 r.

 • Angryk R., Czerniak J.: Heuristic algorithm for interpretation of multi-valued attributes in similarity-based fuzzy relational databases. International Journal of Approximate Reasoning, Volume: 51, Issue: 8, October, 2010, pp. 895-911.
 • Czerniak J., Dobrosielski W.: The pipe of samples visualization method as base for evolutionary data discretisation. Metody Informatyki Stosowanej, Nr 3/2010 (24), s. 57-68.
 • Lakomski D., Czerniak J.: Porównanie wydajności systemów CRM dedykowanych do raportowania zgłoszeń dla działu IT, Metody Informatyki Stosowanej, Nr 2/2010 (23), s.87-98.
 • Czerniak J., Znaczko A.: Propozycja optymalizacji zagrożenia pożarowego z użyciem automatów komórkowych, Metody Informatyki Stosowanej, Nr 4/2009 (21), s. 5-16.
 • Czerniak J., Filipowicz I.: Wykrywanie rozmytych wzorców w trendach dla potrzeb prognozowania regułowego, BOS 2010 20-22.09.2010, Studia i Materiały PTZW 2010, T31, s. 46-56.
 • Zarzycki H., Czerniak J.: Development and Code Management of Large Software Systems, Studia i Materiały PTZW, 2010, T27, s. 327-339.
 • Czupryński B., Paciorek-Sadowska J, Liszkowska J.: Properties of rigid polyurethane-polyisocyanurate modified with the selected fillers. Journal of Applied Polymer Science, vol. 115, p. 2460,  2010.
 • Czupryński B., Liszkowska J., Paciorek-Sadowska J., Lewandowski R.: Właściwości sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych otrzymanych z dodatkiem produktów ich glikolizy’’ – ,,Przemysł Chemiczny’’, 89, 5, 2010.
 • Czupryński B., Liszkowska J., Paciorek-Sadowska J.: Glycolysis of rigid polyurethane-polyisocyanurate foam’’ – Polimery, 55, 4, 2010.
 • Dobrosielski W., Czerniak J.: Wyznaczanie odległości pomiędzy pojęciami w ontologii z użyciem ACO, Raport Badawczy  RB/26/2010, IBS PAN, s. 1-13.
 • Domek G.: Dobór cech materiałowych pasów zębatych w aspekcie cyklu działania pasa. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, Nr 5, s. 37-38, 2010.
 • Domek G.: Analiza metod obliczania przekładni pasowych z wykorzystaniem programów komputerowych, R. 83, nr 1/S, s. 30-34, 2010.
 • Domek G., Tyszczuk K.: Projektowanie cech konstrukcyjnych pasów zębatych w maszynach przetwórczych przemysłu spożywczego. Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 1/2010.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski S.: Withdrawal capisity of dowel made of wood-plastic composite embedded in particleboard, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology, 70: 130-134, 2010.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Mirowski J.: Efect of wood bark content on mechanical properties o wood-polyethylene composite, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology, 71: 203-206, 2010.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A.: Wood-polyethylene composite with industrial wood particles, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology, 71: 199-202, 2010.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Zajchowski S., Mirowski J.: Badania kompozytów drzewno-polimerowych zawierających odpadowy materiał drzewny z produkcji płyt wiórowych, Inżynieria i Aparatura Chemiczna, 5: 41-42, 2010.
 • Kloziński A., Jakubowska P., Zajchowski S., Mirowski J., Gozdecki C., Kociszewski M.: Wpływ temperatury na wybrane właściwości mechaniczne kompozytów polimerowo-drzewnych, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej, Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją, 12: 157-163, 2010.
 • Kajdasz-Auoil M.: Czy jesteś kreatywny – autorskie opracowanie wykładu fakultatywnego. Konferencja Naukowa, VI ASN: Edukacja w dialogu i perspektywie, Augustów 2010.
 • Macko M.: Wizualizacja procesu rozdrabniania jednokrotnego recyklatów polimerowych. Postęp w przetwórstwie materiałów polimerowych, Częstochowa/Poraj, 09.2010.
 • Macko M., Czerniak J.: The evolutionary method for optimising disk design of multiple-edge grinders. Sesja Naukowa – Mechanika Stosowana, Bydgoszcz UTP, 11.2010.
 • Macko M., Flizikowski J.: The method of the selection of comminution design for non-brittle materials. AIChE 2010 Annual Meeting in Salt Lake City - session: Comminution - Experiments, Theory & Modeling, 11.2010.
 • Macko M.: Metoda doboru rozdrabniaczy do materiałów nie-kruchych. Inżynieria i Aparatura Chemiczna. IZACAX 49 (41), 5/2010.
 • Macko M.: Energia z tworzyw. Podatność energetyczna poużytkowych tworzyw polimerowych. Tworzywa Sztuczne i Chemia 5/2010. s. 32-33.
 • Macko M., Soboczyński A., Drop A., Grabińska D., Grzelczak B., Boniecka M.: Analiza badań symulacyjnych rozdrabniania jednokrotnego.  Inżynieria i Aparatura Chemiczna. 5/2010. IZACAX 49 (41).
 • Flizikowski J., Mroziński A., Macko M.: CAD of multi-disc grinders. 14th International Conference Computer System Aides Science, Industry and Transport - TRANSCOMP 2010, Zakopane 6-9 grudzień 2010. Opublikowano także w czasopiśmie Logistyka 6/2010.
 • Michalski A., Goltz-Wasiucionek D.: Nauczanie języka obcego online jako forma wspomagająca przygotowanie zawodowe studentów. Problemy Profesjologii Nr 1/2010, Zielona Góra 2010.
 • Michalski A.: Network of Trainers in Europe Conference, 13/16. October in Kostelec near Prague (Czech Republic). E-learning in preparing teachers and trainers for vocational schools  (based on technology and computer education studies), 2010.
 • Paciorek-Sadowska J.: Modification of PUR-PIR foams by boroorganic compound obtained on the basis of  di(hydroxymethyl)urea. Polimery, 55, 5, 2010.
 • Paciorek-Sadowska J., Czupryński B., Liszkowska J.: Nowy poliol do produkcji sztywnych pianek poliuretanowo-poliizocyjanurowych. Część 1. Charakterystyka i warunki otrzymywania nowego poliolu boro organicznego. Polimery, 55, 1, 2010.
 • Paciorek-Sadowska J., Czupryński B., Liszkowska J.: New polyol for production of rigid poliurethane-polyisocyanurate foams. Part 1. Characteristics and conditions for the new boroorganic polyol preparation. Journal of Polymer Engineering, vol. 30, Nos. 3-4, 2010.
 • Paciorek-Sadowska J., Czupryński B., Liszkowska J.: New polyol for production of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams. Part 2. Preparation of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams with the new polyol. Journal of Polymer Engineering, vol. 30, Nos. 3-4, 2010.
 • Paciorek-Sadowska J., Czupryński B., Liszkowska J.: Application of waste products from agricultural-food industry for production of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams. 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Norymbergia 2010.
 • Paciorek-Sadowska J.: Modification of PUR-PIR foams by boroorganic compound obtained on the basis of  bis(hydroxymethyl)urea. 3rd EuCheMS Chemistry Congress, Norymbergia 2010.
 • Pawiak A.: Komunikacja niewerbalna w zakresie kompetencji komunikacyjnych współczesnego nauczyciela. Dialog o edukacji wobec zmian w globalizującym się świecie, red. A. Karpińska, Białystok 2010, s. 247-254.
 • Pawiak A.: Niewerbalne zachowania nauczycieli akademickich podczas zajęć w opinii   studentów,  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Szkoła – Nauczyciel - Uczeń,  Zielona Góra 2010.
 • Pawiak A.: O Nas  samych! - niewerbalne zachowania nauczycieli akademickich podczas zajęć w opinii studentów,  Konferencja Naukowa, VIASN: Edukacja w dialogu i perspektywie, Augustów 2010.
 • Pawiak A.: O niewerbalnych zachowaniach nauczycieli akademickich z perspektywy studentów. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Edukacja wobec wyzwań i zadań współczesności i przyszłości” – Suchedniów - Kielce 2010.
 • Uklejewski R., Czapki T.: Electric Transmission Line Approach to Non-Electric Transmission Lines. W: Transmission Lines: Theory, Types and Applications” (ed. D. M. Welton), Series:  Electrical Engineering Developments. Nova Science Publishers, New York 2010 (ISBN: 978-1-61761-300-5).
 • Uklejewski R, Rogala P, Winiecki M, Mielniczuk J.: Projektowanie i kształtowanie przyrostowe minimalnie inwazyjnej endoprotezy powierzchniowej stawu biodrowego z wieloszpilkowym rusztowaniem łączącym. Mechanik, 2010;83(7): 464–467.
 • Uklejewski R, Czapski. T.: Computational Analysis of Strain Generated Potentials (sgps) associated with Transmission of Acousto-Elastic Vibrations in Normal and Osteoporotic Long Bones. Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics „BIOMECHANICS 2010“, Warszawa, 25-28.08.2010. Warsaw, 2010, 239–240.
 • Uklejewski R, Rogala P, Winiecki M, Menaszek E, Kędzia A, Mielniczuk J. Prototype of minimally invasive resurfacing hip arthroplasty endoprosthesis – bioengineering design, manufacturing and preliminary biological evaluation. Proceedings of the International Conference of the Polish Society of Biomechanics „BIOMECHANICS 2010“, Warszawa, 25-28.08.2010. Warsaw, 2010, 241–242.
 • Uklejewski R.: Wieloparametrowa ocena biodynamiki kośćca dzieci i młodzieży z somatotropinową niedoczynnością przysadki mózgowej leczonych w ciągu 2,5 roku hormonem wzrostu /rozpr. doktorska/, Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, 2010.
 • Warmbier K., Wilczyński A., Danecki L.: Particle size dependent properties of three-layer particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis), Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology, 72: 405-409, 2010.
 • Wilczyński A., Gozdecki C., Kociszewski M.: Efect of locating pins on the rigidity of demountable bookcase with joints of the confirmat type, Annals of Warsaw University of Life Science – SGGW, Forestry and Wood Technology, 70: 312-317, 2010.
 • Woźniak T.: Determination of bearing steel heat treatment with the use of the acoustic emission method. Archives of Foundry Engineering, nr 10, 189-195, 2010.
 • Woźniak T.: Determination of bearing steel heat treatment with the use of the acoustic emission method. Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i Innowacyjność w Inżynierii Materiałowej, Technologii i Budowie Maszyn”, Kraków-Zakopane, 23–25 września 2010.
 • Woźniak T.: Jakościowe i ilościowe podejście do pomiarów energii emisji akustycznej i ich zastosowanie w obróbce cieplnej stali, Sesja Naukowa Mechanika Stosowana 2010 UTP, Bydgoszcz.  
 • Woźniak T., Jeleńkowski J., Rożniatowski K., Ranachowski Z.: Stanowisko do hartowania izotermicznego stali z zastosowaniem emisji akustycznej. Kwartalnik Techniczny Obróbka Metalu, Nr.1, 2010.
 • Woźniak T.: Obróbka metalu, wpływ naprężeń mechanicznych w czasie hartowania stali na kinetykę przemiany bainitycznej. Kwartalnik Techniczny Obróbka Metalu, Nr.2, 2010.
 • Woźniak T.: Reviewer in Materials Characterization, Elsevier, Characterization of acoustic emission signals in compression of pure magnesium 2010.
 • Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing 2010, 29, 251‑257.
 • Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Moraczewski K., Stepczyńska M.: Wybrane właściwości kompozytów polipropylenu z szungitem, Polimery 2010, 55, nr 2, 119‑126.
 • Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Effects of laser irradiation on surface properties of poly(ethylene terephtalate), Journal of Adhesion Science and Technology, 2010, 24, 685‑697.
 • Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Badania niektórych efektów sieciowania polilaktydu nadtlenkiem dikumylu, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2010, nr 12, 229‑236.
 • Moraczewski K., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Wpływ modyfikowania poliamidu-6 na proces autokatalitycznego metalizowania, Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Budowa Maszyn i Zarządzanie Produkcją 2010, nr 12, 247‑252.
 • Żenkiewicz M.: Współczesne technologie fizycznej modyfikacji warstwy wierzchniej materiałów polimerowych, w: Spychaj T., Spychaj S. (red.): „Materiały Polimerowe”, WydawnictwoUczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2010, s.73-78.
 • Stepczyńska M., Żenkiewicz M., Moraczewski K.: Wpływ modyfikowania warstwy wierzchniej polilaktydu metodą wyładowań koronowych na zwilżalność i strukturę geometryczną jego powierzchni, w: Spychaj T., Spychaj S. (red.): „Materiały Polimerowe”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2010, s.643-647.
 • Żenkiewicz M.: Wybrane problemy modyfikowania wytworów polimerowych plazmą niskotemperaturową, Przetwórstwo Tworzyw 2010, 16, nr 4 (136), 233-235.
 • Richert J., Żenkiewicz M., Richert A., Malinowski R.: Wpływ trzykrotnego wytłaczania nanokompozytu polietylenowego na niektóre właściwości granulatu, kształtek i folii, Przetwórstwo Tworzyw 2010, 16, nr 4 (136), 188-191.
 • Rytlewski P., Malinowski R., Moraczewski K., Żenkiewicz M.: Influence of some crosslinking agents on thermal and mechanical properties of electron beam irradiated polylactide, Radiation Physics and Chemistry 2010, 79, 1052‑1057.
 • Richert J., Żenkiewicz M.: Wpływ kształtu ślimaków wytłaczarki dwuślimakowej na właściwości przetwórcze nanokompozytów polilaktydowych, w: Błędzki A.K., Tartakowski Z. (red.): „Recykling i odzysk materiałów polimerowych. Materiały – Technologie - Utylizacja”, Wydawnictwo Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin 2010, s.81-84.
 • Żenkiewicz M., Richert J.: Metody otrzymywania, właściwości i zastosowania nanokompozytów polimerowych z montmorillonitem, Przetwórstwo Tworzyw 2010, 16, nr 5, (137), 249‑259.
 • Żenkiewicz M., Moraczewski K., Rytlewski P.: Powłoki metaliczne nanoszone z fazy gazowej na tworzywa polimerowe, Przetwórstwo Tworzyw 2010, 16, nr 5, (137), 260‑272.
 • Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding ratio on some mechanical properties of polylactide nanocomposite films, Polimery 2010, 55, nr 11‑12, 869-876.
 • Żenkiewicz M., Rytlewski P., Malinowski R.: Compositional, physical and chemical modification of polylactide, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering 2010, 43, issue 1, 192-199.
 • Żenkiewicz M., Rytlewski P., Malinowski R.: Effects of irradiation by means of electron beam on some properties of polylactide, w: Book of Abstracts, Polywheel – Symposium on Polymer Modification with High Energy Electrons, Leibniz - Institut für Polymerforschung, Dresden 2010.
 • Stepczyńska M., Żenkiewicz M.: Wpływ wyładowań koronowych na zwilżalność i strukturę geometryczną polilaktydu, Przemysł Chemiczny 2010, 89, nr 12, 1637-1640.
 • Chaplya Y, Karasiewicz T, Polański J.: Opis termodynamiczny niesprężystego zachowania się stopów metali, Acta Mechanica at Automatica, 2010, 4 nr 3, 21-26.

2011 r.

 • Aksimentyeva O.I., Konopelnyk O.I., B. Tsizh, Yevchuk O.M., Chokhan M.I. Flexible Elements of the Optical Sensors Based on Conjugated Polymer Systems // Sensor Electronics and Microsystem Technologies. – 2011. – Vol. 2 (8), № 2. – Р. 39– 44.
 • Tsizh B.R., Aksimentyeva O.I., Chokhan M.I. Sensors for Visual Control Content ofAmmonia // Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicineand Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. – 2011. – V.13, No.4 (50), Pt.4. – P.144 – 146.
 • Tsizh B., Prohorenko V.Ya., Dziamski Z. Influence Social Processes on Developmentof Per Classic Science and Technique // Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. –2011. – V.13, No.3 (49). – P. 314 – 317.
 • Bilonoga Yu.L., Drachuk U.R., Tsizh B.R., Varyvoda Yu.Yu. Optical Properties ofthe Solutions of the Extractants Ronidazy // Scientific Messenger of Lviv National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies named after S.Z. Gzhytskyj. –2010. – V.13, No.4 (50), Pt.4. – P. 3 – 7.
 • Aksimentyeva O.I., Tsizh B.R., Chokhan M.I. The Hromohens’ Phenomena in Conjugated Polymer Systems // Abstracts XIII Conf. «Lviv Chemical Reading 2011».Lviv, Ukraine, 29.05. – 01.06.2011. – P. 87 – 89.
 • Macko M., Czerniak J.: The evolutionary method for optimising disk design of multi-edge grinders ,Journal of Theoretical and Applied Mechanics (JTAM) (in print)
 • Macko M., Flizikowski J, Mroziński A., Tyszczuk K., Rydzkowski T., Jankowski M., Czerniak J.: Integration of CAD/CAE Environment in Aim to Increase Energy Effectiveness during Milling, XVI. Slovak – Polish Scientific Conference, September 5-7, 2011, Púchov University of Alexander Dubček in Trenčín, Słowacja
 • Czupryński B., Paciorek-Sadowska J, Liszkowska J.: Modification of the rigid polyurethane-polyisocyanurate (PUR-PIR) foams – materiały konferencyjne Aufbereiten von Kunststoffen und composities, 4rd EuCheMS Chemistry Congress, Technomer, Chemnitz, Niemcy 2011.
 • Czupryński B., Liszkowska J., Paciorek-Sadowska J.: The influence silica, chamotte and epoxy resin on heat and thermal properties of rigid PUR-PIR foams, materiały konferencyjne Aufbereiten von Kunststoffen und composities, 4rd EuCheMS Chemistry Congress, Technomer, Chemnitz, Niemcy 2011.
 • Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J.: Ogniobezpieczne poliuretany modyfikowane nowymi antypirenami, Materiały Zjazdowe 54 Zjazdu PTChem i SITPChem, Lublin 2011.
 • Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J.: Właściwości i odporność cieplna sztywnych pianek PUR-PIR z dodatkiem glikolu polietylenowego 2000, Materiały Zjazdowe 54 Zjazdu PTChem i SITPChem, Lublin 2011.
 • Czupryński B., Liszkowska J., Paciorek-Sadowska J.: Zastosowanie kwasu cytrynowego do syntezy sztywnych pianek PUR-PIR. Materiały Konferencyjne - Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011, Wrocław 2011.
 • Czupryński, B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J.: Optymalizacja składu katalizatorów w produkcji sztywnych pianek PUR-PIR’’, Materiały Konferencyjne- Modyfikacja Polimerów. Stan i perspektywy w roku 2011, Wrocław 2011.
 • Czupryński B., Paciorek-Sadowska J., Liszkowska J.: Application of waste products from agricultural-food industry for production of rigid polyurethane-polyisocyanurate foams. Journal of Porous Material (2011), 18, 631-638.
 • Domek G.: Recyrkulacja pasów zębatych w mechatronicznych systemach obróbki szkła. Inżyniera i Aparatura Chemiczna, 3/2011, IZACAX 50(42).
 • Kociszewski M., Gozdecki C.: Resistance of accelerated aged wood-based panels to nail-head pull-through. Annals of Warsaw University of Life Sciences SGGW, Forestry and Wood Technology, 74: 187-191, 2011.
 • Michalski A., M.: E-learning in preparing teachers and trainers for vocational schools (based on technology and computer education studies). Network of Trainers in Europe Conference, 13/16. October in Kostelec near Prague (Czech Republic), 2011.
 • Michalski A., M.: Modelling and simulation the envitonmental protection issues. Tulski Instytut Zarządzania i Biznesu. Tuła 2011.
 • Pawiak A.: Interpersonal communication in the time of globalization. Dimensions impacts globalization, red. J. Mika, I. Siriner, London 2011 s. 380-399.   
 • Pawiak A.: O Nas  samych! - niewerbalne zachowania nauczycieli akademickich podczas zajęć w opinii studentów. Kierunki rozwoju dydaktyki w dialogu i perspektywie, red. A. Karpińska, W. Wróblewska, Warszawa 2011, s. 244-251.
 • Pawiak A.: O niewerbalnych zachowaniach nauczycieli akademickich z perspektywy studentów. Podmiotowość w edukacji-wymiary i konteksty, red. J. Szempruch, M. Kwaśniewska, A. Szplit, Kielce 2011, s. 55-66.
 • Rytlewski P., Żenkiewicz M., Malinowski R.: Influence of dicumyl peroxide content on thermal and mechanical properties of polylactide, International Polymer Processing 2011, 26, nr 5, 580‑586.
 • Schneider  M. : Rynek  pracy w Polsce. Szanse i zagrożenia, artykuł  w materiałach pokonferencyjnych,  Zakopane 2011.
 • Woźniak T. Z., Rozniatowski K., Ranachowski Z.: Application of Acoustic Emission to Monitor Bainitic and Martensitic Transformation, Metallic Materials -Kovove Materialy, 49(5) 2011, 319–331.
 • Woźniak T. Z., Rozniatowski K., Ranachowski Z.: Acoustic Emission in Bearing Steel during Isothermal Formation of Midrib, Metals and Materials International, Vol. 17, No. 3 (2011), pp. 365–373.
 • Woźniak T. Z.: Analiza kinetyki przemian fazowych w czasie hartowania stali łożyskowej w oparciu o metodę emisji akustycznej, Zeszyty Naukowe, UTP Bydgoszcz, Zagadnienia Mechaniki Stosowanej, 3, (2011), s. 55–72.
 • Uklejewski R, Winiecki M, Rogala P, Mielniczuk J.: Selective laser melted prototype of original minimally invasive hip endoprosthesis. Rapid Prototyping Journal, 2011, 17(1), 76–85.
 • Uklejewski R, Winiecki M., Rogala P, Radomski W.: The characterization of structural and osteoinductive properties of orthopaedic implants porous coatings with the set of 3D poroaccesibility parameters. Proceedings of the 13th International Conference on Metrology and Properties of Engineering Surfaces, Twickenham Stadium, London, UK, 2011, s. 103–107.
 • Uklejewski R, Winiecki M, Radomski W.: Computer aided evaluation of poroaccessibility of porous coatings outer layer of intra-osseous implants, Inżynieria Biomateriałów (Engineering of Biomaterials), 2011, 14(109-111), 42-43.
 • Żenkiewicz M., Rytlewski P., Malinowski R.: Metody i urządzenie stosowane w modyfikowaniu tworzyw polimerowych plazmą niskotemperaturową, Polimery 2011, 56, nr 3, 185-195.
 • Malinowski R., Rytlewski P., Żenkiewicz M.: Effects of electron radiation on properties of PLA, Archives of Materials Science and Engineering, 2011, 49, issue 1, 25‑32.
 • Żenkiewicz M., Malinowski R., Rytlewski P., Richert A. Sikorska W., Krasowska K.: Some composting and biodegradation effects of physically or chemically crosslinked poly(lactic acid), Polymer Testing 2012, 31, 83‑92. (DOI: 10.1016/j.polymertesting.2011.09.12).
 • Stepczyńska M., Żenkiewicz M.: Wpływ wyładowań koronowych na bakteriobójczość niektórych szczepów bakterii osadzonych na powierzchni PLA. (The influence of corona treatment on bactericidal of some types of bacteria deposited onto PLA surface). IV Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Przyszłość Opakowań Biodegradowalnych” („4rdConference: The Future of Biodegradable Packaging”) COBRO, Warszawa 27.09.2011 r.,
 • Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Richert A.: Comparative analysis of shungite and graphite effects on some properties of polylactide composites, Polymer Testing 2011, 30, 429‑435.
 • Żenkiewicz M., Richert J., Rytlewski P., Richert A.: Selected electrical and thermal properties of polylactide/graphite composites, Polimery 2011, 56, nr 6, 489-493.
 • Richert J., Żenkiewicz M.: Wpływ kształtu ślimaków wytłaczarki dwuślimakowej na odporność cieplną kompozytów polilaktydowych. Wróbel G. (red.): Polimery i kompozyty konstrukcyjne, Wydawnictwo Logos Press, Cieszyn, s.428-435, 2011.
 • Gozdecki C., Zajchowski S., Kociszewski M., Wilczyński A., Mirowski J.Effect of wood particle size on mechanical properties of industrial wood particle-polyethylene composites, Polimery, 2011, 56/5: 29-34.
 • Wilczyński A., Kociszewski M.: Determination of elastic constants of particleboard layers by compressing glued layer specimens, Wood Research 56 (1): 77-92, 2011.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski S.: Mechanical properties of wood-polymer composites with different polymers, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 74: 82-85, 2011
 • Gozdecki C.: Effect of the wood particle size on screw withdrawal and lateral resistance of wood-polymer composites, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 74: 86-90, 2011.
 • Gogolin M. R.: Slenderness of free sections of rafter and the shape of its cross-section as features characterizing the structures of historic roof-frames, Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 76: 34-37, 2011.
 • Warmbier K., Wilczyński A., Danecki L., Mrozek M.: Effect of the press closing speed on mechanical properties of particleboards with the core layer made from willow (Salix viminalis), Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 76: 168-171, 2011.
 • Wilczyński A., Warmbier K., Danecki L, Mrozek M.: Properties of experimental particleboard  with  the core layer  made from willow  (Salix viminalis),  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Forestry and Wood Technology, 76: 194-197, 2011.
 • Wilczyński M.: Elastic constants of veneer in beech plywood, Folia Forestalia Polonica B, Wood Science, 42: 37-47, 2011.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A.: The possibility of using milled particleboard for manufacturing wood-plastic composites, Adhesives in Woodworking Industry, XX Symposium 2011, Technical University in Zvolen: 80-85.
 • Gozdecki C., Kociszewski M., Wilczyński A., Zajchowski S.: The possibility of using wood dust for manufacturing wood-plastic composites, Adhesives in Woodworking Industry, XX Symposium 2011, Technical University in Zvolen: 86-91.
 • Warmbier K., Wilczyński A., Kozłowski J.: Suitability of willow (Salix viminalis) for particleboard manufacturing, Adhesives in Woodworking Industry, XX Symposium 2011, Technical University in Zvolen: 92-97, 2011.
 • Kociszewski M.: Effect of thickness of loading blocks on value of internal bond of wood-based panel, Adhesives in Woodworking Industry, XX Symposium 2011, Technical University in Zvolen: 98-107.
 • Kociszewski M.: Wyznaczanie modułu ścinania drewnopochodnych płyt konstrukcyjnych metodą skręcania, Zagadnienia Mechaniki Stosowanej, Polskie Towarzystwo Mechaniki Teoretycznej i Stosowanej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w Bydgoszczy, 3: 13-20, 2011.
 • Macko M.: Badania oraz analiza sił i odkształceń w rozdrabnianiu jednokrotnym. Inżyniera i Aparatura Chemiczna, 3/2011, IZACAX 50(42), s.47-48.
 • Macko M., Boniecka M., Drop A., Grabińska D., Grzelczak B.: Oszacowanie cyklu życia rozdrabniaczy przy wykorzystaniu aplikacji SolidWorks Sustainability. Inżyniera i Aparatura Chemiczna, 3/2011, IZACAX 50(42), s.49-50.
 • Macko M., Kopaček P., Flizikowski J.: Possibilities of robot and intelligent procedures implementations in advanced grinding. Materiały seminarium Kół i Sekcji Naukowo-Technicznych „Twórczość inżynierska dla współczesnej Europy“  ISBN: 978-83-62611-08-9, 05/2011, SIMP Bydgoszcz, 2011, s. 41-46.
 • Macko M. Rydzyńska E.: Metody komputerowego wspomagania procesu rozdrabniania z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks Motion – część I. Materiały seminarium Kół i Sekcji Naukowo-Technicznych „Twórczość inżynierska dla współczesnej Europy“  ISBN: 978-83-62611-08-9, 05/2011, SIMP Bydgoszcz, 2011, s. 47-50.
 • Macko M. Rydzyńska E.: Metody komputerowego wspomagania procesu rozdrabniania z wykorzystaniem oprogramowania SolidWorks Motion – część eksperymentalna. Materiały seminarium Kół i Sekcji Naukowo-Technicznych „Twórczość inżynierska dla współczesnej Europy“  ISBN: 978-83-62611-08-9, 05/2011, SIMP Bydgoszcz, 2011, s. 51-54.
 • Rydzkowski T., Kapłonek W., Macko M.: Problematyka analizy wymiarów wiórów drzewnych w kompozytach drewno-polimerowych. Przetwórstwo tworzyw 3(141)/17, 5-6/2011 (ISSN 1429-0472), Toruń 2011, s. 203 – 207.
 • Macko M.: Modeling and simulation of multi-edge comminution. Scientific monograph “Machine Modeling and Simulation”. ISBN 978-80-8075-494-5. Wyd. University of Alexander Dubček in Trenčin, s.87 – 92.
 • Macko M., Soboczyński A., Drop A., Grabińska D., Grzelczak B., Boniecka M.: Analiza badań rozdrabniania jednokrotnego w aplikacji SolidWorks Motion. Materiały CAx UTP 09/2011 Bydgoszcz.
 • Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Methods of effectiveness enhancement of comminution. 22. Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren TECHNOMER 2011, 10-12. Nov. 2011,Chemnitz/Germany.
 • Mroziński A., Flizikowski J., Macko M.: Defibering investigation of multi-materials package wastes. 22. Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren TECHNOMER 2011, 10-12. Nov. 2011, Chemnitz/Germany.
 • Flizikowski J., Mroziński A., Macko M.: New structure of plastics grinding. 22. Fachtagung über Verarbeitung und Anwendung von Polymeren TECHNOMER 2011, 10-12. Nov. 2011, Chemnitz/Germany.
 • Macko M., Flizikowski J., Mroziński A.: Design and utility of specialist comminution set-up for plastics and organic materials. ASME Denver XI 2011. ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2011, Nov. 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA.
 • Flizikowski J., Macko M., Czerniak J.,  Mroziński J.: Implementation of genetic algorithms into development of mechatronic multi-edge’s grinder design. ASME Denver XI 2011. ASME 2011 International Mechanical Engineering Congress & Exposition IMECE2011, Nov. 11-17, 2011, Denver, Colorado, USA.
 • Flizikowski J., Mroziński A., Macko, M. Tyszczuk K.: Stanowisko laboratoryjne rozdrabniania precyzyjnego (z elementami mechatronicznymi). XV Międzynarodowa Konferencja nt.: KOMPUTEROWE  SYSTEMY WSPOMAGANIA  NAUKI,  PRZEMYSŁU I TRANSPORTU „TransComp  2011”, 12/2011 Radom/Zakopane.
 • Flizikowski J., Macko M., Mroziński A.: Implementacje mechatroniczne w rozdrabniaczu do materiałów nie-kruchych. XV Międzynarodowa Konferencja nt.: KOMPUTEROWE  SYSTEMY WSPOMAGANIA  NAUKI,  PRZEMYSŁU I TRANSPORTU „TransComp  2011”, 12/2011 Radom/Zakopane.
 • Macko M.: Comminution as an important stage in recycling. Chapter in:  "Recycling / Book 2" edited by Damanhuri E. ISBN 978-953-307-1150-2, InTech - Open Access Publisher, 09/2011, Rijeka, Croatia. Recycling / Book 2
 • Mroziński A, Macko M. (red.): Advanced Grinding - 25th anniversary of the comminution in Bydgoszcz. Rozdział pt.: Research methods of mills, grinders and crushers innovation in energetic recycling. Wydawnictwo Fundacji Rozwoju Mechatroniki, Bydgoszcz 2011, str. 41-62, ISBN 978-83-932977-0-2, s. 318.
 • Macko M.: Metoda doboru rozdrabniaczy wielokrawędziowych do przeróbki materiałów polimerowych. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2011, ISBN 978-83-7096-821-2, s. 177.
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Instytut Techniki
ul. J. K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
tel. +48 52 341 93 31